قوانین مالیاتی

قانون مالیاتهای مستقیمقانون ارزش افزوده

 

  • معافیتها
  • ماخذ ، نرخ و نحوه ی محاسبه ی مالیات
  • وظایف و تکالیف مودیان
  • سازمان مالیات بر ارزش افزوده و وظایف و اختیار آن