مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنها

فصل اول: مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنها

 

ماده ۲۱۹

شناسایی وتشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول می‌شود که به موجب بند (الف) ماده (۵۹) برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردیده است. نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت‌های هر یک از ماموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در این قانون به موجب آیین نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.

تبصره ۱:
سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روشهای ماشینی (مکانیزه)، ترتیبات و رویه‌های اجرائی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبت‌نام، نحوه ارائه اظهارنامه، پرداخت مالیات، رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات، ثبت اعتراضات مؤدیان، ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذی‌صلاح برای انجام موارد فوق را تعیین و اعلام می‌کند. حکم این تبصره شامل مواعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهارنامه، ثبت اعتراضات، ابلاغ اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات نیست.
تبصره ۲:
سازمان امورمالیاتی کشور مجاز است به‌منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مؤدیان، قسمتی از فعالیت‌های خود به‌ استثنای تشخیص و تعیین مأخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرائی وصول مالیات را به بخش غیردولتی واگذار کند. نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق آیین‌نامه اجرائی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (۱۳۹۵/۰۱/۰۱) به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
تبصره ۳:
در تبصره (۹) ماده (۵۳)، ماده (۸۶)، ماده (۸۸)، تبصره (۲)ماده (۱۰۳)، تبصره (۵) ماده (۱۰۹)، ماده (۱۲۶) و تبصره (۲) ماده (۱۴۳) عبارت «تا پایان ماه بعد» حسب مورد جایگزین عبارت‌های «ظرف ده‌روز»، «ظرف سی‌روز» و «منتهی ظرف سی‌روز» می‌شود.

 
 

ماده ۲۲۰

اصلاحات عبارتی زیر در این قانون انجام می‌شود:
۱. در مواد ذیل عبارت “سازمان امور مالیاتی کشور” جایگزین عبارت “وزارت امور اقتصادی و دارایی” می‌گردد: مواد ۲۶ ، ۲۹ ، ۳۹ ، ۴۰ ، ۴۱ ، ۵۷ ، ۸۰ ، ۱۱۴ و ۱۵۴ و تبصره ۲ ذیل آن ، مواد ۱۵۸ ، ۱۵۹ و تبصره ذیل آن ، مواد ۱۶۰ ، ۱۶۳ ، ۱۶۴ ، ۱۶۶ ، ۱۶۹ ، ۱۷۶ ، تبصره ماده (۱۸۶) و ماده (۱۹۱) ، تبصره (۲) ذیل ماده (۲۰۳) ، ماده (۲۱۵) و تبصره‌های (۱) و (۲) ذیل آن و تبصره ماده (۲۳۰) .
در موارد زیر عبارت “اداره امور مالیاتی” جایگزین واژه‌ها و عبارت‌های “مامور تشخیص” ، “ماموران تشخیص” ، “ممیز مالیاتی” ، “سر ممیز مالیاتی” ، “حوزه” ، “حوزه مالیاتی” ، “دفتر ممیزی حوزه مالیاتی” ، “دفتر ممیزی” و “اداره امور اقتصادی ودارایی” می‌شود: مواد ۲۶ ، ۲۷ ، ۲۹ ، ۳۱ ، ۳۴ ، ۳۵ و تبصره‌های (۲) و (۳) ماده (۳۸) ، ماده (۳۹) و تبصره ذیل آن ، ماده (۷۲) ، ماده (۸۰) ، تبصره‌های (۱) و (۲) آن ، مواد ۸۷ ، ۸۸ و ۱۰۲ ،تبصره ۵ ماده (۱۰۹) ، مواد ۱۱۳ ، ۱۱۴ ، ۱۱۷ ، ۱۲۶ ، ۱۵۴ و تبصره (۲) آن ، مواد ۱۵۶ ، ۱۶۱ ، ۱۶۲ ، ۱۶۴ ، ۱۷۰ ، ۱۷۹ ، ۱۸۳ ، ۱۸۴ ، ۱۸۵ و ۱۸۶ و تبصره ذیل آن ، مواد ۱۸۸ ، ۲۰۸ ، ۲۱۰ ، ۲۱۱ ، ۲۱۳ ، ۲۱۴ ، ۲۲۷ ، ۲۲۹ و ۲۳۰ و تبصره ذیل آن ، مواد ۲۳۲ ، ۲۳۳ ، ۲۴۹ .

مواد ۲۲۱ الی ۲۲۵

مواد ۲۲۱ الی ۲۲۵ حذف شده است.

*این قانون در تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ از قانون مالیات مستقیم حذف شد. 

 

برگه‌ها : 1 2