8 معافیت مالیاتی که باید از انها استفاده نمایید

By علیرضا هلالات

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتیدر جهت حمایت از فعالین اقتصادی ، در قانون مالیاتها مشوق ها و معافیت های مختلفی پیش بینی شده است. در این پست 8 معافیت مالیاتی اصلی را معرفی می نمائیم تا بتوانید از آن در جهت بهبود کسب و کار خود استفاده نمائید.

1 –معافیت مالیاتی کشاورزی


درآمد حاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور و ماهیگیری، نوغان
داری، احیای مراتع جنگل ها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف می باشند. کلیه اشخاص اعم از حقیقی و
حقوقی (ایرانی و غیرایرانی)، از شروع فعالیت میتوانند از معافیت مذکور بهرهمند گردند.
مستند قانونی ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم

2 –معافیت مالیاتی حقوق

پنجاه درصد (50 درصد) مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان برنامه و بودجه کشور
بخشوده میشود.
مستند قانونی ماده 92 قانون مالیات های مستقیم
کلیه اشخاص حقیقی (اعم از ایرانی و غیرایرانی) شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان برنامه و بودجه کشور تا
زمانی که محل اشتغال آنان در فهرست مذکور قرار دارد، میتوانند از بخشودگی مذکور بهرهمند گردند.


3 –معافیت مالیاتی فعالیتهای آموزشی، خدماتی و ورزشی


ماده 134 -درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیرانتفاعی اعم از ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، فنی و حرفهای، آموزشگاه های
فنی و حرفه ای آزاد دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی و مهدهای
کودک در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها و درآمد مؤسسات نگهداری معلولین ذهنی و حرکتی بابت نگهداری اشخاص مذکور
که حسب مورد دارای پروانه فعالیت از مراجع ذیربط هستند، همچنین درآمد باشگاه ها و مؤسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان
تربیت بدنی حاصل از فعالیتهای منحصراً ورزشی از پرداخت مالیات معاف میباشند.
مستند ماده 134 ق.م.م (بند 32 ماده واحد اصلاح ق.م.م 1394(


4 –معافیت مالیاتی فعالیتهای فرهنگی


فعالیتهای انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنی (دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاههای ذی ربط)، فرهنگی و
هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام میشوند، از پرداخت مالیات معاف میباشند.
مستند ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم
( به موجب جزء د بند 34 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم 1394(


5 –معافیت مالیاتی تعاونی


ماده 133 -صددرصد (100 (%درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی، شرکت های تعاونی روستایی، عشایری، کشاورزی،
صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانشآموزان از مالیات معاف میباشند.
مستند ماده 133 -قانون مالیاتهای مستقیم


6 –معافیت مالیاتی صادرات


ماده 141 -صددرصد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و بیست درصد درآمد
حاصل از صادرات مواد خام مشمول مالیات با نرخ صفر می گردد. فهرست مواد خام و کالاهای نفتی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه
های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و نفت و اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی به تصویب هیأت وزیران
می رسد.
مستند قانونی ماده 141 ق.م.م
ماده 141 -تبصره 1 -درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که به صورت ترانزیت به ایران وارد شده یا میشوند و بدون تغییر در
ماهیت یا با انجام کاری بر روی آن صادر میشوند از شمول مالیات معاف است.


7 –معافیت مالیاتی محصولات صنایع دستی


ماده 142 -درآمد کارگاه های فرش دستباف و صنایع دستی و شرکت های تعاونی و اتحادیههای تولیدی مربوطه از پرداخت مالیات
معاف است.
مستند قانونی ماده 142ق.م.م


8 –معافیت مالیاتی فعالیت های تولیدی، معدنی و گردشگری


درآمد ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ
اجرای این ماده از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد میشود و
همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستانها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یاد شده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع
قانونی ذیربط برای آنها پروانه بهرهبرداری یا مجوز صادر میشود، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج
سال و در مناطق کمترتوسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات میباشد.

 

در صورتی که نیاز به مشاوره در این زمینه داشتید ، خدمات مشاوره تخصصی مالیاتی تکس کات ، با تخفیف ها و یک هفته مشاوره رایگان ، می تواند بهترین انتخاب شما باشد.

جهت دفاعیات مالیاتی و اعتراض به برگ تشخیص مالیات،می توانید از خدمات دفاعیات مالیاتیتکس کات استفاده نمایید.