14 معافیت مالیات حقوق

By علیرضا هلالات

درآمدهای حقوق به شرح زیر از پرداخت مالیات حقوق معاف است:

مالیات حقوق

لیستی برای شما آماده کرده ایم تا با موارد معاف از مالیات حقوق آشنا شده و در صورت تعلق از آنها استفاده نمائید:

 

1 ـ رؤسا و اعضای مأموریتهای سیاسی خارجی در ایران و رؤسا و اعضای هیأتهای نمایندگی فوق العاده دول خارجی ن سبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل و همچنین رؤسا و اعضای هیأتهای نمایندگی سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی آن در ایران نسبت به درآمد حقوق دریافتی ازسازمان و مؤسسات مزبور در صورتی که تابع دولت جمهوری اسالمی ایران نباشند.

2 ـ رؤسا و اعضای مأموریتهای کنسولی خارجی در ایران و همچنین کارمندان مؤسسات فرهنگی دول خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دول متبوع خود به شرط معامله متقابل.

3ـ کارشناسان خارجی که با موافقت دولت جمهوری اسالمیایران از محل کمکهای بالعوض فنی و اقتصادی و علمی و فرهنگی دول خارجی و یا مؤسسات بینالمللی به ایران اعزام میشوند نسبت به حقوق دریافتی آنان از دول متبوع یا مؤسسات بینالمللی مذکور.

4 ـ کارمندان محلی سفارتخانهها و کنسولگریها ونمایندگیهای دولت جمهوری اسالمی ایران در خارج نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت جمهوری اسالمی ایران در صورتی که دارای تابعیت دولت جمهوری اسالمی ایران نباشند به شرط معامله متقابل.

5 ـ حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمریپرداختی بهوراث و حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده که در موقع بازنشستگی یا از کارافتادگی به حقوقبگیر پرداخت میشود.

6 ـ هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل.

7 ـ مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفادهکارگران و خانه هاارزان قیمت سازمانی در خارج ازمحل کارگاه یا کارخانه که مورد استفاده کارگران قرار میگیرد.

8ـ وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن.

9 ـ عیدی ساالنه یا پاداش آخر سال جمعاً معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده )84 )این قانون.

10 ـ خانههای سازمانی که با اجازه قانونی یا به موجبآیین نامههای خاص در اختیار مأموران کشوری گذارده میشود.

11 ـ وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکفل آنها مستقیماً یا به وسیله حقوق بگیر بهپزشک یا بیمارستان به استناد اسناد و مدارک مثبته پرداخت کند.

12 ـ مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده )84 )این قانون.

13 ـ درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران اعم از نظامی و انتظامی، مشموالن قانون استخدامیوزارت اطالعات و جانبازان انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی و آزادگان.

 

در صورتی که نیاز به مشاوره در این زمینه داشتید ، خدمات مشاوره تخصصی مالیاتی تکس کات ، با تخفیف ها و یک هفته مشاوره رایگان ، می تواند بهترین انتخاب شما باشد.