مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی: دستگاههای دولتی بایستی یک بدنه یکپارچه باشند تا خدمات مناسب به مردم شریف استان ارائه شود و خود را به این مقید بدانند.

By
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی: دستگاههای دولتی بایستی یک بدنه یکپارچه باشند تا خدمات مناسب به مردم شریف استان ارائه شود و خود را به این مقید بدانند.
Source: مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی: دستگاههای دولتی بایستی یک بدنه یکپارچه باشند تا خدمات مناسب به مردم شریف استان ارائه شود و خود را به این مقید بدانند.Published on ۷۷۶-۰۹-۲۳