مرجع حل اختلاف مالیاتی

By علیرضا هلالات

فصل سوم: مرجع حل اختلاف مالیاتی ماده ۲۴۴ مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف‌های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده ، هیأت حل اختلاف مالیاتی است. هر هیأت حل…

ترتیب رسیدگی مالیاتی

By علیرضا هلالات

فصل دوم: ترتیب رسیدگی ماده ۲۳۶ ماده ۲۳۶ حذف شده است. *این قانون در تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ از قانون مالیات مستقیم حذف شد.  ماده ۲۳۷ برگ تشخیص مالیات باید بر اساس ماخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی…

تشویقات و جرائم مالیاتی

By علیرضا هلالات

فصل هفتم: تشویقات و جرائم مالیاتی   ماده ۱۸۹ اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی چنانچه طی سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان و دفاتر و مدارک آنان مورد قبول قرار گرفته باشد…