14 معافیت مالیات حقوق

By علیرضا هلالات

درآمدهای حقوق به شرح زیر از پرداخت مالیات حقوق معاف است: لیستی برای شما آماده کرده ایم تا با موارد معاف از مالیات حقوق آشنا شده و در صورت تعلق از آنها استفاده نمائید:  …